# Cài đặt

# Chủ đề tối

  • Màn hình chuyển sang màu chủ yếu là đen.

# "Cơ sở sơ tán - Địa điểm sơ tán gần đó" Khoảng cách tìm kiếm

  • Cài đặt khoảng cách tìm kiếm (Khoảng cách đường thẳng) của "Cơ sở sơ tán - Địa điểm sơ tán gần đó" sẽ được hiển thị khi đã chọn địa điểm.

# Tốc độ đi bộ

  • Cài đặt tốc độ sử dụng khi tính toán thời gian di chuyển bằng đi bộ.

# Chuyển đổi bản đồ phù hợp với thông tin

  • Thực hiện chuyển đổi thành bản đồ liên kết tự động khi đã chọn thông tin địa điểm.

# Hiển thị chú ý của đường đi đến địa điểm sơ tán

  • Hiển thị nội dung chú ý khi hiển thị đường đi di chuyển đến cơ sở sơ tán – địa điểm sơ tán.

# Sắp xếp thông tin địa điểm

  • Cài đặt sắp xếp cho thông tin địa điểm thành hàng.
  • Hãy kéo hạng mục để thay đổi.